Недвижими имоти в Република Хърватия за чужденци


С влизането в сила (25.07.2006 г.) на Закона за изменения и допълнения на Закона за собствеността и други вещни права (“Държавен вестник”, бр. 79/06), Министерството на външните работи и европейската интеграция вече не е компетентно да разглежда молби на чуждестранни физически и юридически лица и да дава съгласие за придобиване право на собственост върху недвижими имоти в Република Хърватия.

Съгласно разпоредбите на чл. 3 от цитирания закон «ако със закон не е определено друго, чуждестранни физически и юридически лица могат да придобиват собственост върху недвижими имоти на територията на Република Хърватия при наличие на взаимност, ако съгласие за това даде министърът в Република Хърватия, компетентен в областта на правосъдието».

В резултат на посочените изменения молбите за получаване на съгласие за придобиване на право на собственост върху недвижими имоти в Република Хърватия се подават от чуждестранни физически и юридически лица пред Министерството на правосъдието на Република Хърватия. Всички вече започнали и недовършени до влизането в сила на Закона за изменения и допълнения на Закона за собствеността и другите вещни права процедури също ще бъдат приключени от Министерството на правосъдието.