Обявяване на изгубен хърватски задграничен паспорт


Гражданите са длъжни незабавно да обявят загубата на задграничен паспорт или намирането на такъв. Ако паспортът е изчезнал или е откраднат, гражданинът е длъжен незабавно да уведоми полицейското управление в Република България, компетентно на територията, на която е изчезнал или е откраднат паспортът, или където е установена неговата липса.

Полицията трябва да бъде уведомена, че става дума за хърватски задграничен паспорт, което трябва да бъде изрично посочено в полицейския протокол. Този протокол трябва да се пази и незабавно да се предостави на посолството на Република Хърватия в Република България, за да може след провеждане на процедурата и установяване на обстоятелствата около изчезването да се издаде решение за обявяване на изчезналия задграничен паспорт за невалиден. За издаването на решението се заплаща определената по закон консулска такса.

Решението за обявяване на задграничния паспорт за невалиден се публикува за сметка на самия гражданин в "Държавен вестник" (адрес: ул. “Крал Държислав” № 14, Загреб).

Едва въз основа на решението за обявяване на задграничния паспорт за невалиден и на удостоверението за обнародване на съобщението в "Държавен вестник", гражданинът може да подаде молба за издаване на нов задграничен паспорт.