Процедура по издаване на нов хърватски задграничен паспорт


Задграничният паспорт е документ за самоличност на хърватски гражданин, с който се доказва самоличност и хърватско гражданство. Издава се със срок на валидност 5 години (за лица под 27 години) или със срок на валидност 10 години (за лица над 27 години).

Не съществува възможност за вписване на деца в документа за самоличност на родителя или законния представител. На децата, както и на всички други лица под 27 години, се издава собствен задграничен паспорт със срок на валидност 5 години.

Граждани, пребиваващи в чужбина, подават молба за издаване на задграничен паспорт пред компетентната дипломатическо-консулска служба на Република Хърватия, на чиято територия пребивават без прекъсване повече от три месеца.

За малолетни лица молбата за издаване на документ за самоличност се подава от двамата родители или от единия родител с писменото съгласие на втория родител.

Ако се издава задграничен паспорт на дете, чиито родители са разведени, или ако поради друга причина родителските права се упражняват само от един родител, молбата се подава от родителя, на когото детето е поверено за отглеждане и възпитание със съдебно решение или с решение на компетентен орган по настойничеството.

Молбата за издаване на задграничен паспорт за недееспособни лица се подава от законния представител с писмено представяне на решение на компетентен орган.

За издаването на задграничен паспорт е необходимо да се приложи следното:

  • две еднакви фотографии с размери 3,5 x 4,5 см (на фотографа трябва да се обърне внимание да направи фотография за паспорт, фонът, който се вижда на фотографията зад главата, трябва да бъде еднообразен, със светъл и леко контрастен цвят, съобразен с цвета на косата и лицето на фотографираното лице; лицето трябва да бъде фотографирано в анфас и главата трябва да заема 80 процента от височината на фотографията),
  • старият задграничен паспорт, който се унищожава и връща (ако е с вече изтекъл срок на валидност веднага, или при връчването на новия; на консулския служител да се обърне внимание, ако в паспорта има валидни визи, за да не бъдат унищожени физически),
  • удостоверение за гражданство,
  • акт за раждане (ако молбата за задграничен паспорт се подава за първи път),
  • доказателство за легално пребиваване

В случай, че подателят на молбата за издаване на задграничен паспорт е сключил брак в чужбина и е променил фамилията си, паспортът с новото фамилно име не може да бъде издаден преди бракът да бъде вписан в регистъра на населението за раждане и брак в Република Хърватия.

Срокът на редовната процедура по изготвянето е един месец.

Всички приложени документи трябва да са в оригинал или заверени фотокопия.

НА ПОСОЛСТВОТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОРИГИНАЛЪТ НА ХЪРВАТСКИЯ ПАСПОРТ С ИЗТЕКЛА ВАЛИДНОСТ.

Препоръчва се молбата за издаване на нов задграничен паспорт да се подаде 2 месеца преди изтичането на срока на валидност на стария, а по-рано само в случай, че са настъпили промени в личните данни.