Издаване на съпроводително писмо за превоз на тленни останки в Pепублика Xърватия


За издаването на съпроводително писмо за пренасяне на тленни останки в Република Хърватия е необходимо да се представят следните документи:

  1. документ за самоличност на починалото лице,
  2. смъртен акт,
  3. медицинско удостоверение за смърт,
  4. нотариално заверена декларация на погребалната фирма, че ковчегът е запечатан съгласно разпоредбите,
  5. ако се касае за урна, задължително се представя Удостоверение за кремация,
  6. удостоверение от компетентен български орган, че не съществуват пречки за изнасяне на тленните останки в чужбина и че лицето не е починало от инфекциозни болести,
  7. име и фамилия на лицето, съпровождащо покойника,
  8. подробности за превоза (самолет, кораб и др.),
  9. удостоверение от гробището за мястото на погребението.