Удостоверения за пребиваване и работа


За получаването на удостоверение за пребиваване и работа е необходимо да се представи фотокопие на доказателството за хърватско гражданство, фотокопие на валиден документ за самоличност, фотокопие на удостоверението за пребиваване, както и фотокопие или резервация на самолетен билет. Формулярът на Молбата за издаване на удостоверение за пребиваване в чужбина (Zahtjev za izdavanje potvrde o boravku u inozemstvu) може да се намери в рубриката “Формуляри (Obrasci). Повече информация за внасянето на лични вещи в Република Хърватия можете да намерите на уеб-страницата на Митническа администрация на Република Хърватия: www.carina.hr .